§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument, stanowiący równocześnie regulamin w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 z późn.zm.), zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki osób korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.elektrogielda.com, prowadzonego przez Sprzedawcę oraz rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin sklepu”.

§ 2. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca: Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M.Karliński Sp.J. z siedzibą w Łodzi , NIP 9471902273, REGON 473209601, email: firma@elektrogielda.com,
telefon +48 42 652 27 00
Sklep Internetowy: sklep prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet dostępny pod adresem: www.elektrogielda.com
Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 t.j. z dnia 2015.01.19).
Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
Informacje handlowe: informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
Klient: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego), przy czym możliwość skorzystania z niektórych uprawnień konsumentów przysługuje przedsiębiorcy po kumulatywnym spełnieniu następujących przesłanek:
• gdy przedsiębiorca jest  osobą fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz
• zawarł umowę, która jest związana bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednak z treści umowy wynika, że pozostaje ona poza zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
Klauzule: zgody udzielane przez Użytkowników w formie zaznaczenia danego pola wyboru w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta lub w ramach formularza wypełnianego przed finalizacją zakupów, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.
Konto: zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.
Formularz Zamówienia (Koszyk): elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie wyboru produktów i ich liczby oraz adresu dostawy, w celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym i każdoczesnego logowania się do Konta.
Newsletter: usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży w tym Sklepu internetowego. Stanowią zbiór warunków zawieranej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.
Zapytanie ofertowe i oferta: opcja sklepu dostępna dla zalogowanych użytkowników pozwalająca na wysłanie zapytanie do sprzedawcy odnośnie cen, terminu dostawy oraz innych warunków handlowych, odbiegających od ustalanych w umowie handlowej lub OWS wysłane jako zapytanie ofertowe a następnie otrzymania odpowiedzi na to zapytanie ofertowe w postaci oferty.,
Towar/Produkt: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Treści: teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.
Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.
Usługa: usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, która polega na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego,
 • posiadaniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym,
 • umożliwieniu Użytkownikowi/Usługobiorcy
 • przeglądaniu przez Użytkownika katalogu Towarów dostępnych w Sklepie internetowym,
 • dokonywaniu przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym,
 • korzystania z Formularza Zamówienia,
 • korzystania z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru,
 • korzystania z formularza zwrotu w celu odstąpienia od umowy sprzedaży towaru
 • korzystania z formularza zapytania,
 • zamieszczania Treści w Sklepie internetowym,
 • dodania Towaru do Schowka,
 • dostępie do informacji o złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Klienta fakturach i fakturach korektach,
 • dostępie do informacji o aktualnych promocjach w Sklepie

Wymienione wyżej Usługi są świadczone nieodpłatnie.
Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony.
Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Użytkownika/Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.
Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Użytkownik jest Klientem w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży w ramach zawieranej Umowy sprzedaży.
Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym poprzez dokonanie rejestracji oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Usługobiorca/Klient: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną
Usługodawca: Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M.Karliński Sp.J z siedzibą w Łodzi, NIP 9471902273, REGON 473209601, email: firma@elektrogielda.com, 
telefon +48 42 652 27 00. 
Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży w ramach Umowy sprzedaży.
Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, umowy.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Sprzedawca dołożył starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:

 • dostęp do Internetu,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami, tj. Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji, 
 • rozdzielczość ekranu dla komputerów stacjonarnych i laptopów minimum 1024x768, 
 • włączona opcja akceptacji "cookies",
 • aktywny interpretator JavaScript,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Zasady stosowania przez Sprzedawcę plików „cookies” zamieszczone są w Polityce cookies. 
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Sklep internetowy. 
Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Użytkownika. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.  
Konto
Użytkownik może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.
W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu towaru Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod linkiem Załóż konto, wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta.
Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym przy rejestracji adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata wiadomości na dołączony do niej link. Od chwili kliknięcia w podany link, powstaje możliwość korzystania z Konta w Sklepie internetowym.
W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik musi wypełnić w Formularzu Zamówienia wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Utwórz konto”. W takim przypadku do Użytkownika jest wysyłana przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się adresem poczty elektronicznej, podanym przy rejestracji Użytkownika z linkiem weryfikującym. Założenie konta zostanie uznane za skuteczne w przypadku użycia tego linku weryfikującego przez Użytkownika.
Konto w Sklepie internetowym dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego, podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim. 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

 • Nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,
 • Wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,
 • Nie zapisywać Hasła,
 • Zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.

Formularz rejestracyjny, o którym mowa w powyższych punktach dedykowany jest odrębnie dla konsumentów i dla przedsiębiorców w związku z koniecznością pozyskania przez Usługodawcę innych kategorii danych osobowych.
Formularz Zamówienia
Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta - danych identyfikujących Usługobiorcę.
Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.
Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta  lub ich usunięcia przez Usługobiorcę.
Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Finalna dostępność Towaru jest weryfikowana po naciśnięciu na przycisk „”Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty””.
Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, użytkownik otrzymuje informację z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar oraz z terminem płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze zamówienia, użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwoty zamówienia podczas jej dostarczania. Jeżeli użytkownik wybierze opcję zapłaty za zamówienie „Zapłać przelewem online z tpay.com oznacza to że musi on dokonać płatności z wykorzystaniem trzeciej strony odpowiedzialnej za realizację płatności przelewami internetowymi i kartami kredytowymi. W takim przypadku, realizacja zamówienia zostanie zrealizowana zaraz po tym jak strona trzecia transakcji potwierdzi zabezpieczenie środków pieniężnych na poczet tego zamówienia.

§ 5. PRAWA KONSUMENTA
Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zawierają umowy poza zawodowym charakterem swojej działalności stosuje się :
• art. 3851 – 3853 Kodeksu Cywilnego, na podstawie których przedsiębiorcy ci mają być chronieni przed postanowieniami umowy, nieuzgodnionymi indywidualnie, które kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interes;
• przepisy działu II tytułu XI Kodeksu Cywilnego, dotyczącce rękojmi za wady w zakresie zawartych umów sprzedaży;
• przepisy rozdziału IV ustawy o prawach konsumenta, które przyznają  takim przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez podawania kosztów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, skierowanego do Usługodawcy drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W celu odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
 Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi: Pobierz plik

Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może zamknąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie do Usługodawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres mailowy: rodo@elektrogielda.com, lub w formie pisemnej na adres korespondencji:
"Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M. Karliński Sp. J.", 91-222 Łódź ul. Szczecińska 32/32a, 
Usługodawca zwraca uwagę, że zamknięcie Konta w Sklepie internetowym:

 • nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta,
 • nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.
 • nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w zamknięcia Konta.
 • powoduje rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług.

§ 6. ZAMÓWIENIA
Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
Klient może składać zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 10:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. 
Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane przez Sklep pod warunkiem dostępności Produktu/ów w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku, jeżeli zamówiony/e Produkt/y jest niedostępny Obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem celem dokonania uzgodnień co do dalszej realizacji zamówienia (realizacja części zamówienia, oczekiwanie na Produkt lub anulowanie zamówienia). 
W przypadku brak Produktu lub niemożliwości jego wysłania, Sprzedawca poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 4 powyżej, uprawniony jest również do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia oraz do zwrotu ceny, w przypadku jej uiszczenia przez Klienta. 
Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego (tj. kupna określonych towarów przy wykorzystaniu Sklepu) następuje zgodnie z następującą procedurą i zasadami:
1. Jeżeli Klient posiada Konto Klienta i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówienia powinien zalogować się do Konta.
2. Klient powinien wejść na podstronę Sklepu, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Klient może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary.
3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Klient zamierza nabyć, w dalszej kolejności Klient powinien:

 • Wybrać sposób dostawy Towaru spośród opisanych w § 9 (Dostawa) Regulaminu,
 • W przypadku, gdy Towar ma zostać dostarczony do siedziby Sprzedawcy Klient powinien wybrać opcję „odbiór osobisty”,

4. Klient powinien wskazać, czy zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży działając jako Konsument (pole „osoba prywatna”), czy jako inny podmiot (tj. podmiot nie będący Konsumentem, np. przedsiębiorca pole „firma”),
5. Klient powinien podać dodatkowe dane (w tym dane kontaktowe), których zakres zależy od opcji wybranej zgodnie z § 6 pkt. 4 powyżej (tj. od tego czy Użytkownik zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży działając jako Konsument, czy inny podmiot),
6. W przypadku, gdy Towar ma zostać dostarczony do innego niż siedziba Sprzedawcy miejsca na terenie Polski, Klient powinien postępować zgodnie z następującą procedurą:

 • Klient powinien wybrać opcję „Przesyłka kurierska”
 • Klient powinien wskazać miejsce dostawy na terenie Polski (adres), do jakiego ma zostać dostarczony Towar
 • Klient powinien wybrać sposób płatności, spośród dostępnych w ramach Sklepu,

7. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu bez rejestracji, powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.
8. W przypadku, gdy Zamówienie składa Klient, który zalogował się do swojego Konta Klienta, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Klienta zarejestrowanego, zamieszczone w ramach Konta Klienta. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość zmiany danych kontaktowych Klienta wpisanych automatycznie w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia. Zgodnie z posiadaną funkcjonalnością sklepu dostęp do danych możliwy jest także poprzez odpowiednią zakładkę w Koncie.
9. Ponadto:
a. Na podstronie Serwisu wyświetlane zostaje podsumowanie Zamówienia, pod którym znajduje się przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”,
b. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi dokonującemu zakupu bez logowania na Konto Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie zawiera w szczególności: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, Wartość Zamówienia oraz wskazaną przez Klienta formę płatności.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, które następuje w formie kliknięcia w link aktywacyjny załączony do wiadomości e-mail wskazanej w pkt. §6 pkt. 10. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 pkt. 9.b powyżej i z chwilą jego otrzymania/wyświetlenia przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12. Po złożeniu zamówienia przy użyciu Konta Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez Klienta podczas rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia zawierające m.in. wykaz produktów zamówionych, wybraną metodę płatności i dostawy. Przesłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 pkt. 9.b powyżej i z chwilą jego otrzymania/wyświetlenia przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
13. Wiadomość e-mail Sprzedawcy o której mowa w § 6 pkt. 11 lub § 6 pkt. 12 stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Sprzedawcę Klientowi warunków umowy sprzedaży przy użyciu trwałego nośnika. Na wniosek Klienta możliwe jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia warunków zawartej umowy Sprzedaży.

§ 7. ZAPYTANIA OFERTOWE I OFERTY
Klienci posiadający osobowość prawną i posiadający w sklepie internetowym www.elektrogielda.com konto firmowe, mogą składać zapytania ofertowe i otrzymywać na nie odpowiedz w formie oferty. 
Złożenie zapytania ofertowego nie oznacza złożenia zamówienia. Jest to opcja dodatkowa która zostaje udostępniona użytkownikom w celu dokonywania zapytań o towary i realizację dostaw a szczególnie o:

 • dostępność ilościową towaru,
 • cenę zakupu przy znacznie zwiększonym zapotrzebowaniu ilościowym,
 • czas realizacji ewentualnego złożonego zamówienia,
 • formy płatności na to konkretne zapytanie ofertowe.

Na złożone zapytanie ofertowe, sprzedawca odpowiada użytkownikowi w formie oferty.
Oferta dla użytkownika sklepu internetowego przygotowywane są na podstawie złożonego zapytania ofertowego. Sprzedawca może nie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o czym poinformuje użytkownika wiadomością e-mail.
Przedstawiona oferta ma założone zapytanie ofertowe może być realizowana wyłącznie w zakresie jaki prezentuje, oraz z pominięciem kanału sprzedaży jakim jest sklep internetowy.
Szczegółowe informacje o trybie składania zapytań ofertowych oraz udzielania odpowiedzi na nie opisane są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

§ 8. CENY, PŁATNOŚCI
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto oraz brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • Przedpłata: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • Płatność internetowa: przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A . z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Tpay o dokonaniu płatności przez Klienta);
 • Gotówką za pobraniem: płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 • Gotówką przy odbiorze osobistym: płatność w siedzibie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
 • Przelewem po otrzymaniu zamówienia: ta forma płatności przeznaczona jest dla partnerów handlowych posiadających umową współpracy handlowej z firmą "Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M.Karliński Sp.J."

Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §7 Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia upływu termin płatności. 
Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Numer konta Sprzedawcy jest następujący, nr rachunku: 24 1750 1093 0000 0000 1061 2737 . Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Towarem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 9. DOSTAWA
Sprzedawca realizuje Dostawę na tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o przewidywanej  liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 6 (Zamówienia) Regulaminu.
Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Klient składając zamówienie może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia i odbioru Towaru:

 • Dostarczenie Towaru przez kuriera pod wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski, wybór opcji „Przesyłka kurierska”
 • Dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedawcy przez Klienta przy składaniu Zamówienia, wybór opcji „Odbiór Osobisty”

W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu, dostawa i odbiór Towaru realizowane będą zgodnie z następującymi zasadami:

 • Towar dostarczony zostanie przez kuriera
 • Towar dostarczony zostanie w terminie określonym dla danego Towaru, wskazanym przy opisie danego Towaru zamieszczonym w Serwisie.
 • W przypadku wyboru przez Klienta dostarczenia Towaru do siedziby Sprzedawcy, dostawa i odbiór Towaru realizowane będą zgodnie z następującymi zasadami:
 • Sprzedawca dostarczy Towar do siedziby Sprzedawcy, w terminie określonym dla danego Towaru przy opisie Towaru zamieszczonym w Serwisie,
 • Sprzedawca powiadomi Klienta o dostarczeniu Towaru do siedziby Sprzedawcy, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta (podany w zamówieniu)
 • Klient może odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy, w terminie do 3 dni roboczych od chwili wysłania zawiadomienia o dostarczeniu Towaru do siedziby Sprzedawcy, nieodebranie Towaru w powyższym terminie uznaje się za odstąpienie Klienta od umowy Sprzedaży

Klient może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 10. RĘKOJMIA I GWARANCJA
Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Ewentualnej gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.  W takim przypadku do danego towaru zostaje dołączona karta gwarancyjna określającej warunki i zakres gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z zapisami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
Użytkownik może zwrócić się do sprzedawcy aby ten występował w jego imieniu podczas realizacji zasad udzielonej gwarancji przez producenta na dany towar. W takim wypadku zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze sprzedawcą celem określenia szczegółów realizacji reklamacji.
Szczegółowe wytyczne co do realizacji warunków gwarancji przez sprzedawcę znajdują się na stronie internetowej www.elektrogielda.com oraz zapisane są w  Ogólnych Warunkach Sprzedaży,
Użytkownikom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 12. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorców Treści które mogłyby w szczególności:
a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd ;
e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe;
f. zawierać dane osobowe osób trzecich lub wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody  osoby trzeciej;
Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. z dnia 2017.11.09 z późn. zm.)
Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność w zakresie zamieszczanych przez niego Treści.

§ 13. ELEKTRONICZNE USŁUGI NIEODPŁATNIE
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 • Newsletter;
 • Prowadzenie Konta Klienta;

Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Zapis na Newsletter możliwy jest także w toku składania zamówienia. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nowych produktach, promocjach oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub zgłosić taką prośbę bezpośrednio na adres poczty elektronicznej do Sprzedawcy.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14. DANE OSOBOWE
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Polityka prywatności. 

 § 15. PRAWA AUTORSKIE
Treści zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności zdjęcia i opisy Towarów są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.
Użytkownik/Użytkownik może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03) oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z dnia 2001.11.09).

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, z którą zwiane jest(są) roszczenie(a) Klienta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. 
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021