§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają:
Ogólne Warunki Sprzedaży: (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów w zakresie zawierania wszystkich Umów sprzedaży towarów w tym także za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.elektrogielda.com oraz stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M. Karliński Sp.J zwanym dalej Sprzedającym, realizowanego zamówienia złożonego przez Kupującego.
Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.elektrogielda.com(dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.
Sprzedawca: Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M. Karliński Sp.J z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 32/32a NIP: 9471902273, REGON: 473209601tel. 42 652 27 00, e-mail: firma@elektrogielda.com. Sprzedawca jest także Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby pod rygorem odpowiedzialności.
Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego)., przy czym możliwość skorzystania z niektórych uprawnień konsumentów przysługuje przedsiębiorcy po kumulatywnym spełnieniu następujących przesłanek:
  • gdy przedsiębiorca jest  osobą fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz
  • zawarł umowę, która jest związana bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednak z treści umowy wynika, że pozostaje ona poza zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.
Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.
Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym oraz prezentowane w materiałach informacyjnych i marketingowych . Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
Klauzule – zgody udzielane przez Użytkowników w formie zaznaczenia danego pola wyboru w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta lub w ramach formularza wypełnianego przed finalizacją zakupów, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, w tym w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego
Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. 
Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
Na treść umowy składa się zamówienie oraz postanowienia niniejszych OWS 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, cenę, sposób i miejsce dostawy, sposób płatności. 
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

§ 2. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:
a) założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”.
b) prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez: dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego, dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, wybranie miejsca dostawy Towarów.
c) zaznaczenie pól potwierdzających zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru.
d) potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.
Kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta, potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem skutecznej Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS. 6. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta.

§ 3. CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia.
Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
a) Przedpłata przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej
b) Kartą płatniczą online – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A. W celu dokonania płatności Klient jest przenoszony na stronę Tpay.pl prowadzoną przez Krajowy Integrator Płatności S. A.
c) Szybki przelew - płatność za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A W celu dokonania płatności Klient jest przenoszony na stronę Tpay.pl prowadzoną przez Krajowy Integrator Płatności S. A.
d) Płatność przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie), Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru.
W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.
Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez Krajowy Integrator Płatności S.A.
W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew”” lub „Karta płatnicza online” termin płatności wynosi 2 dni robocze od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” należność za zakupiony towar wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu towaru Klientowi.

§ 4. DOSTAWA TOWARÓW

Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, specjalistycznym transportem samochodowym.
Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty dostawy ponosi Klient
Koszty przesyłki:
Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 1000 zł brutto koszty przesyłki realizowanego zamówienia opłaca sprzedawca.
W przypadku wysyłki wysokogabarytowej, koszty przesyłki są ustalane indywidualnie.
Dla zamówień o wartości do 250 zł złożonych przez sklep internetowy:
1. Przesyłki za pobraniem - 14 zł brutto  - przesyłki dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
2. Przesyłki za przedpłatą - 14 zł brutto UPS.
3. odbiór osobisty (w siedzibie firmy w Łodzi ul. Szczecińska 32/32a) 0 zł

§ 5. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY

W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru, a także odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim zgodnie z prawem polskim.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy – Konsumenci 
a) Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
b) Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które jest umieszczone poniżej.
c) Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
d) Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy 
Wzór formularza odstąpienia od umowy: Pobierz plik

§ 6. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. 
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M. Karliński Sp.J z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 32/32a NIP: 9471902273, REGON: 473209601tel. 42 652 27 00, na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@elektrogielda.com. 
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Elektrogiełda Sz. Żaczkiewicz; M. Karliński Sp.J z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 32/32a.
 
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 7. GWARANCJA

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta - Konsumenta prawa do dochodzenia wobec roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Gwarancja nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, a także uszkodzeniami spowodowanymi niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem.
Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z niewłaściwego, niedbałego lub niezgodnego z instrukcją użycia lub konserwacji towaru przez Klienta.

§ 8. POSTANOWIENIA

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna stronie Sklepu internetowego.
W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo w każdym czasie zmienić treść OWS. Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.
OWS obowiązuje od dnia 01.01.2021

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.