Poniższa Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu

§ 1 Definicje

 • Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.elektrogielda.com
 • Administrator – firma ELEKTROGIEŁDA” SZ. ŻACZKIEWICZ M. KARLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Łodzi, ul. Szczecińska 32/32A 91-222 Łódź, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181736, NIP: 9471902273, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Sklepu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Dane osobowe – podstawy prawne, cele przetwarzania, odbiorcy danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ELEKTROGIEŁDA” SZ. ŻACZKIEWICZ M. KARLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Łodzi,
ul. Szczecińska 32/32A 91-222 Łódź, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181736, NIP: 9471902273, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z klauzula informacyjną RODO dostępną pod adresem https://www.elektrogielda.com/content/2-polityka-prywatnosci i kontakt, który możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@elektrogielda.com.

ELEKTROGIEŁDA” SZ. ŻACZKIEWICZ M. KARLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy zakupu produktów oferowanych do nabycia w Sklepie
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku dokonywaniem rozliczeń rachunkowych i podatkowych nabywanych towarów oraz wykonywaniem obowiązków Sprzedającego takich jak np. odstąpienie od umowy określonych szczegółowo w regulaminie dostępnym pod adresem https://elektrogielda.com/content/3-regulamin-sklepu
 •  realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź poprzez wiadomość elektroniczną; na tej podstawie będziemy przetwarzać dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest także obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku:
 • przesyłania newslettera ponieważ umożliwiamy Tobie zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 • informacji handlowych ponieważ możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na częściowo zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie wykonywanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować. Masz prawo nie podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Twoje dane będą przetwarzane wówczas do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

ELEKTROGIEŁDA” SZ. ŻACZKIEWICZ M. KARLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • typ i język przeglądarki,
 • data i godzina zapytania,
 • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.

 

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

 

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych daje Tobie uprawnienia określone poniżej

Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów,
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 

Wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody możliwe jest poprzez oświadczenia złożone na adres rodo@elektrogielda.com lub na adres siedziby Spółki.

 

ZAUFANI PARTNERZY

 

Oktawave

FreshMail Sp. z o.o.

Google

Cloudflare

Facebook

Criteo

HotJar

Disqus

TVN

Wirtualna Polska

Quarticon

Tribe 47 sp. z o.o.

Benhauer Sp. z o.o.

HF Media Sp. z o.o.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem. Wynika to z tego, że tylko odpowiedni operatorzy mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji oraz w razie potrzeby podjąć dalsze działania. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

Opis przetwarzania danych przez odpowiedniego operatora, a także wymagania dotyczące zgłoszenia sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w informacjach przekazanych przez odpowiedniego operatora.

Poniżej informacje, co do niektórych z nich:

Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Dane dotyczące strony internetowej: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Usługodacwa: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Usługodawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Usługodawca: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

 

§ 4. Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 • Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.